Pravna izterjava dolgov

Izvensodna izterjava včasih ne doseže želenih rezultatov. Da se dolžnik izogiba plačilu oziroma dogovoru o poplačilu dolga, ima upnik kot zadnje izhodišče na voljo sodni inštrument – izvršbo.

V primeru uspešnosti izvršbe lahko pride do poplačila vaših dolgov že v mesecu dni. Preden se odločite za postopek izvršbe, močno priporočamo izvedbo vseh korakov izvensodne izterjave. Za izvršbo na podlagi verodostojne listine potrebujete verodostojno listino, med katero spada tudi izdan račun ali izpisek iz poslovnih knjig, ki dokazuje vašo terjatev. Za ta korak izterjave je značilna hitrost postopka, saj se sodišče ne ukvarja z resničnostjo navedb upnika.

Stroški sodne izterjave

v skladu z novim Zakonom o sodnih taksah (ZST-1) od 1.10.2008 v izvršilnem postopku so:

1. sodna taksa ob vložitvi v sodni postopek, v višini 44,00 EUR
2. priprava vloge je odvisna od višine terjatve
3. najpogosteje je prvo sredstvo izvršbe dolžnikov TRR ali administrativna prepoved na plačo

Večina izvršb, ki zadostijo prej omenjenim pogojem je uspešnih brez dodatnih stroškov.

Po pravnomočnosti sklepa dobite poplačano:

– Zakonske zamudne obresti
– Sodno takso
– Stroške priprave izvršbe
– Glavnico

Dodatna izvršilna sredstva:

– premičnine;
– plača in drugi stalni denarni prejemki;
– denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet;
– druge denarne terjatve;
– nepremičnina, ki je vpisana v zemljiško knjigo;
– nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiški knjigi;
– stavbna pravica;
– delež družbenika v družbi;
– ne materializirani vrednostni papirji;
– druge premoženjske oziroma materialne pravice.

Višina sodne takse za ostala dejanja v izvršilnem postopku:

1. Postopek o ugovoru zoper sklep o izvršbi 40,00 eur

2. Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi 100,00 eur

3. Postopek o predlogu upnika, po katerem naj sodišče poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov dovoli izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti, če je v predlogu navedeno samo eno sredstvo oziroma predmet izvršbe 12,00 eur. Če je v tem postopku predlagano več kot eno sredstvo, se za drugo in vsako nadaljnje navedeno sredstvo oziroma predmet izvršbe taksa poveča za 6,00 eur

4. Postopek o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 12,00 eur

5. Postopek o pritožbi zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika za dodatno / nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 50,00 eur

6. Postopek o predlogu za odlog izvršbe 28,00 eur

7. Postopek o pritožbi zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe 50,00 eur

8. Postopek o predlogu za zavarovanje po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje 16,00 eur

9. Postopek o ugovoru zoper sklep o zavarovanju po zakonu, ki ureja izvršbo in zavarovanje 16,00 eur

10. Postopek o zahtevi upnika, da o obračunu plačila za delo in stroškov izvršitelja odloči sodišče 30,00 eur

11. Vložitev zahteve za odpravo nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe 10,00 eur

12. Sklep o odpravi nepravilnosti, ki jo je izvršitelj ali druga oseba, ki sodeluje v postopku, storila pri opravljanju izvršbe 20,00 eur

13. Postopek o ugovorih, ki niso posebej navedeni in niso takse prosti 15,00 eur

14. Postopek o posebnih pritožbah, ki niso posebej taksirane in niso takse proste 33,00 eur

15. Če se vloga šteje za umaknjeno ali se zavrže, ker taksa za postopek o vlogi ni bila plačana, se plača tretjina takse za postopek o vlogi.

V skladu s prehodno in končno določbo 39. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) je višina sodne takse za ostala dejanja v izvršilnem postopku, ki je začel teči pred 1.10.2008, po 1.10.2008 enaka kot je bila po predpisih, ki so veljali do 1.10.2008:

1. Ugovor zoper sklep o izvršbi 20,00 eur

2. Odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi 8,21 eur

3. Sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi 20,00 eur

4. Pritožba zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi 80,00 eur

5. Odgovor na pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper sklep o izvršbi 20,00 eur

6. Pritožba zoper sklep o izvršbi 80,00 eur

7. Odgovor na pritožbo zoper sklep o izvršbi 20,00 eur

8. Predlog upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 6,00 eur za sredstvo/predmet

9. Sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 6,00 eur

10. Ugovor zoper sklep, s katerim odloči o predlogu upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 6,00 eur

11. Sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 6,00 eur

12. Pritožba zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 80,00eur

13. Odgovor na pritožbo zoper sklep o ugovoru zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 20,00 eur

14. Pritožba zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 80,00 eur

15. Odgovor na pritožbo zoper sklep, s katerim sodišče odloči o predlogu upnika za dodatno/nadomestno sredstvo ali predmet po izdaji sklepa o izvršbi 20,00 eur

16. Predlog za odlog izvršbe 8,21 eura

17. Sklep o predlogu za odlog izvršbe 20,00 eur

18. Pritožba zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe 80,00 eur

19. Odgovor na pritožbo zoper sklep o predlogu za odlog izvršbe 20,00 eur

20. Predlog za zavarovanje 8,21 eura

21. Sklep o zavarovanju 8,21 eura

22. Ugovor zoper sklep o zavarovanju 8,21 eura

23. Sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju 8,21 eura

24. Pritožba zoper sklep o ugovoru zoper sklep o zavarovanju 8,21 eura

25. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje 8,21 eura

26. Sklep o predlogu za vrnitev v prejšnje stanje 8,21 eura

27. Pritožba zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ali se predlog zavrne 8,21 eura

POTREBUJETE NAŠO POMOČ?

POŠLJITE NAM POVPRAŠEVANJE